Regulamin

REGULAMIN ODDAMZADARMO24.PL

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

ARTYKUŁ 1.1. DEFINICJE

ODDAM ZA DARMO


ODDAMZADARMO24.PL

- prowadzony przez ODDAMZADARMO24.PL w języku polskim serwis transakcji on-line o charakterze otwartym, za którego pośrednictwem UŻYTKOWNICY mogą oferować TOWARY innym UŻYTKOWNIKOM, utrzymywany przez ODDAMZADARMO24.PL w domenie ODDAMZADARMO24.PL

UŻYTKOWNIK

- osoba, która po przejściu procedury rejestracyjnej uzyskała możliwość korzystania z usług dostępnych na ODDAMZADARMO24.PL

SPONSOR

- UŻYTKOWNIK, którego konto zostało rozszerzone o dodatkowe, płatne opcje

MODERATOR

- UŻYTKOWNIK, który został upoważniony przez ADMINISTRATORA do wykonywania czynności porządkowych w serwisie

ADMINISTRATOR

- przedstawiciel ODDAMZADARMO24.PL

TOWAR

- rzecz wystawiona do oddania na ODDAMZADARMO24.PL

ZBYWCA

- UŻYTKOWNIK oferujący TOWARY na ODDAMZADARMO24.PL

NABYWCA

- UŻYTKOWNIK nabywający TOWAR oferowany na ODDAMZADARMO24.PL

UMOWA

- UMOWA zawierana ustnie lub pisemnie pomiędzy ZBYWCĄ a NABYWCĄ, dotycząca przekazania TOWARU oraz prawa własności tego TOWARU

SMUTNA HISTORIA

- treść opisująca trudną sytuację (np. finansową, zdrowotną lub społeczną)

Przykłady SMUTNYCH HISTORII:

"Nie stać mnie"

"Jestem na rencie/emeryturze i mnie nie stać"

"Jestem matką samotnie wychowującą x dzieci"

"Jestem samotną matką"

"Jestem chora/y na to czy na tamto i mnie nie stać"

"Wychowuję niepełnosprawne dzieci"

"Jestem niepełnosprawna/y"

"Biedny student/emeryt/niepełnosprawny przyjmie"

"Nie mogę sobie pozwolić na kupno..."

"Nie przelewa się"

KOSZTY WYSYŁKI

- suma ceny opakowania i ceny wysyłki zgodnej z cennikiem operatora pocztowego

Do KOSZTÓW WYSYŁKI nie mogą być doliczane koszty dojazdu do oddziału operatora pocztowego.

ODBIÓR OSOBISTY

- Osobisty odbiór TOWARU przez NABYWCĘ bezpośrednio od ZBYWCY.

Przy ODBIORZE OSOBISTYM żadna ze stron transakcji nie może żądać zwrotu ewentualnych kosztów dojazdu lub transportu.

ARTYKUŁ 1.2. WARUNKI UCZESTNICTWA

1.2.1. UŻYTKOWNIKIEM może być osoba posiadająca konto poczty elektronicznej.

1.2.2. UŻYTKOWNIKIEM może być tylko pełnoletnia osoba.

1.2.3. Przedmiotem ogłoszeń na ODDAMZADARMO24.PL mogą być TOWARY legalne i dopuszczone przez przepisy prawa oraz postanowienia niniejszego Regulaminu.

1.2.4. Niedopuszczalne są działania mogące utrudniać lub destabilizować działanie serwisu. W przypadku stwierdzenia przez ODDAMZADARMO24.PL że UŻYTKOWNIK dopuszcza się takich działań, ODDAMZADARMO24.PL niezwłocznie zablokuje konto takiego UŻYTKOWNIKA.

W takiej sytuacji ODDAMZADARMO24.PL podejmie również wszelkie działania prawne związane z naprawieniem poniesionej szkody.

Działania UŻYTKOWNIKA polegające na próbie destabilizacji serwisu mogą być również uznane za przestępstwo w rozumieniu przepisów kodeksu karnego.

1.2.5. UŻYTKOWNIKIEM może zostać osoba korzystająca z innym UŻYTKOWNIKIEM ze wspólnego łącza internetowego. Zaistnienie takiego faktu musi zostać natychmiast zgłoszone ADMINISTRATOROWI.

1.2.6. UŻYTKOWNIKIEM nie może zostać osoba, której konto zostało wcześniej zablokowane przez ADMINISTRATORA.

1.2.7.Jeżeli dwóch lub więcej UŻYTKOWNIKÓW korzysta z tego samego łącza internetowego, nie mogą oni odpowiadać na te same ogłoszenia. Nie mogą również przeprowadzać transakcji między sobą. Nieprzestrzeganie tych zakazów może skutkować zablokowaniem wszystkich kont UŻYTKOWNIKÓW korzystających z tego łącza internetowego. Po stronie UŻYTKOWNIKA, a nie ADMINISTRATORA leży obowiązek sprawdzenia, czy inni UŻYTKOWNICY nie korzystają z tego samego łącza internetowego.

1.2.8. Na jedno gospodarstwo domowe może przypadać tylko jedno konto UŻYTKOWNIKA.

1.2.9. Zabrania się korzystania z kont innych UŻYTKOWNIKÓW.

1.2.10 Zabrania się udostępniania swojego konta UŻYTKOWNIKA innym osobom, chyba że są to osoby zamieszkujące w tym samym gospodarstwie domowym.

ARTYKUŁ 1.3. REJESTRACJA

1.3.1. Rejestracja dokonywana jest po podaniu adresu e-mail oraz nazwy, pod którą UŻYTKOWNIK będzie występował w ODDAMZADARMO24.PL hasła, kodu pocztowego (PNA), nazwy miejscowości i opcjonalnie innych danych zawartych w formularzu rejestracyjnym.

1.3.2. Adres poczty elektronicznej podany w formularzu rejestracyjnym może być wykorzystywany przez ODDAMZADARMO24.PL i Partnerów Handlowych do wysyłania informacji reklamowych.

1.3.3. UŻYTKOWNIK ma możliwość zmiany swoich danych poprzez strony internetowe ODDAMZADARMO24.PL. Zmiana danych może skutkować utratą statusu PLUS do momentu ponownej weryfikacji.

1.3.5. Niedopuszczalne jest korzystanie przez UŻYTKOWNIKA z więcej niż jednego konta.

1.3.6. UŻYTKOWNIK może prosić o zamknięcie swojego konta. Warunkiem zamknięcia konta jest zakończenie wszystkich rozpoczętych przez UŻYTKOWNIKA transakcji. Konto będzie zamknięte po upływie 30 dni od zakończenia ostatniej z rozpoczętych transakcji.

ARTYKUŁ 1.4. POUFNOŚĆ

1.4.1. Adres e-mail będzie udostępniany innym podmiotom jedynie za zgodą UŻYTKOWNIKA.

1.4.2. UŻYTKOWNIK, który uzyskał dane osobowe innego UŻYTKOWNIKA jest zobowiązany do zachowania ich w tajemnicy i nie może wykorzystywać ich do celów innych niż związane z transakcją w ODDAMZADARMO24.PL.

Dotyczy to wszystkich informacji uzyskanych na skutek korzystania z usług ODDAMZADARMO24.PL, otrzymanych od ODDAMZADARMO24.PL lub od innego UŻYTKOWNIKA.

1.4.3. Bez zgody ODDAMZADARMO24.PL niedopuszczalne jest ujawnianie i wykorzystywanie w jakikolwiek sposób informacji dostępnych wyłącznie UŻYTKOWNIKOM ODDAMZADARMO24.PL.

1.4.4. Kod pocztowy (PNA) wymagany podczas rejestracji służy ułatwieniu zlokalizowania TOWARÓW ogłoszonych w serwisie. Nie będzie on wykorzystywany w innych celach. Informacje o lokalizacji będą ograniczone do: miejscowości(dzielnicy), województwa, powiatu, gminy.

ARTYKUŁ 1.5. ODPOWIEDZI NA OGŁOSZENIA

1.5.1. Zgłoszenie przez UŻYTKOWNIKA chęci odbioru TOWARU nie jest prawnie wiążące i może być w każdej chwili wycofane.

1.5.2. UŻYTKOWNIK powinien zatroszczyć się o to, aby oferty z jego konta nie były składane lekkomyślnie lub omyłkowo.

1.5.3. UŻYTKOWNIK zainteresowany ogłoszeniem zobowiązany jest do zgłoszenia chęci odbioru TOWARU poprzez umieszczenie wpisu pod treścią ogłoszenia. Wpis umieszcza się, korzystając z przycisku "Odpowiedz na ogłoszenie".

1.5.4. Zabrania się umieszczania w treści odpowiedzi na ogłoszenie oraz w podpisie (sygnaturce) i profilu odpowiadającego SMUTNYCH HISTORII, które mogłyby skutkować uprzywilejowanym potraktowaniem.

1.5.5. Zabrania się zgłaszania ofert w imieniu organizacji lub instytucji.

1.5.6. Odpowiadać na ogłoszenia można tylko w swoim imieniu. Zabronione jest składanie ofert w imieniu innych UŻYTKOWNIKÓW i osób trzecich.

1.5.7. Zabrania się umieszczania w odpowiedzi na ogłoszenia oraz w podpisie (sygnaturce) i profilu odpowiadającego danych kontaktowych (np. adres e-mail, adres korespondencyjny, numer telefonu, numer gadu-gadu, identyfikator skype).

1.5.8. Ogłoszeniodawcom udostępniona jest funkcja "Czy ta odpowiedź narusza regulamin?", dzięki której mogą oni informować ODDAMZADARMO24.PL o odpowiedziach na ogłoszenia, które noszą znamiona naruszania Regulaminu i/lub łamania obowiązujących regulacji prawnych. Zgłoszona odpowiedź przestaje być widoczna dla ogółu UŻYTKOWNIKÓW. ODDAMZADARMO24.PL zastrzega sobie prawo przywrócenia odpowiedzi, która w jej ocenie była zgłoszona bezpodstawnie.

1.5.9. Odpowiedź na ogłoszenie może odnosić się wyłącznie do przedmiotu ogłoszenia, zarazem nie może służyć jako sposób rozpoczynania dyskusji pomiędzy UŻYTKOWNIKAMI ani jako reklama i/lub sposób promocji TOWARÓW oferowanych poza ODDAMZADARMO24.PL, a także do organizowania konkursów. Nie może zawierać adresów stron internetowych ani obrazów przedstawiających adresy stron internetowych. Dotyczy to również podpisów (sygnaturek).

1.5.10. UŻYTKOWNIKOWI nie wolno składać ofert kupna, sprzedaży, wymiany, wynajęcia, dzierżawy, użyczenia TOWARU, a także ofert usługowych, matrymonialnych i towarzyskich.

ARTYKUŁ 1.6. ZAWARCIE UMOWY PRZEKAZANIA TOWARU

1.6.1. ZBYWCA musi zarezerwować TOWAR dla jednego ze zgłaszających się UŻYTKOWNIKÓW w ciągu 7 dni od pojawienia się pierwszej oferty zgodnej z warunkami opisanymi w ogłoszeniu. Po przekroczeniu tego terminu ogłoszenie może zostać uznane za nieaktualne, a do konta UŻYTKOWNIKA zostanie dopisane ostrzeżenie.

1.6.2. UMOWA zostaje zawarta, gdy ZBYWCA dojdzie do porozumienia z UŻYTKOWNIKIEM, dla którego zarezerwował TOWAR.

1.6.3. Jeżeli w ciągu 3 dni od momentu rezerwacji ZBYWCA nie dojdzie do porozumienia z NABYWCĄ, ZBYWCA może zmienić status ogłoszonego TOWARU ponownie na "Dostępny" i po upływie 24 godzin może wybrać innego NABYWCĘ.

1.6.4. Jeżeli ustaloną formą przekazania TOWARU jest wysyłka, ZBYWCA powinien dochować ustaleń co do KOSZTÓW WYSYŁKI. NABYWCA, który stwierdził niezgodność KOSZTÓW WYSYŁKI z zadeklarowaną kwotą, zobowiązany jest do wystawienia ZBYWCY negatywnego komentarza, opisującego zaistniałą sytuację.

1.6.5. Po przekazaniu TOWARU, ZBYWCA jest zobowiązany do zmiany statusu ogłoszonego TOWARU na "Oddany".

ARTYKUŁ 1.8. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ODDAMZADARMO24.PL

1.8.1. Twórcy i właściciele serwisu ODDAMZADARMO24.PL nie ponoszą odpowiedzialności za zachowanie UŻYTKOWNIKÓW ani za oferowane przez nich TOWARY.

1.8.2. Twórcy i właściciele serwisu ODDAMZADARMO24.PL nie ponoszą odpowiedzialności za jakość, bezpieczeństwo lub legalność TOWARÓW oferowanych przez ZBYWCÓW, prawdziwość i rzetelność ich opisu, zdolność ZBYWCÓW do ich oddania.

Twórcy i właściciele serwisu ODDAMZADARMO24.PL w miarę możliwości starają się weryfikować oferty dotyczące TOWARÓW, a także podejmować niezbędne działania w celu wyeliminowania nielegalnych lub niezgodnych z Regulaminem działań.

1.8.3. Twórcy i właściciele serwisu ODDAMZADARMO24.PL nie mają możliwości nadzorowania realizacji UMÓW zawartych pomiędzy UŻYTKOWNIKAMI.

1.8.4. Twórcy i właściciele serwisu ODDAMZADARMO24.PL nie ponoszą odpowiedzialności za jakąkolwiek UMOWĘ zawartą za pomocą ODDAMZADARMO24.PL, wliczając w to m.in. wszelkie roszczenia związane z TOWARAMI.

1.8.5. Twórcy i właściciele serwisu ODDAMZADARMO24.PL nie ponoszą odpowiedzialności za treści umieszczone przez UŻYTKOWNIKÓW.

1.8.6. Twórcy i właściciele serwisu ODDAMZADARMO24.PL nie ponoszą odpowiedzialności za szkody powstałe wskutek ewentualnych błędów i przerw w działaniu serwisu ODDAMZADARMO24.PL

1.8.7. Każdy odwiedzający strony ODDAMZADARMO24.PL zrzeka się prawa do wszelkich roszczeń względem twórców i właścicieli serwisu ODDAMZADARMO24.PL .

1.8.8. Wszelkie spory pomiędzy ODDAMZADARMO24.PL, a innymi podmiotami będą rozwiązywane polubownie lub będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby ODDAMZADARMO24.PL.

ARTYKUŁ 1.9. ZAWIESZENIE KONTA UŻYTKOWNIKA

1.9.1. ODDAMZADARMO24.PL zastrzega sobie prawo do zablokowania konta UŻYTKOWNIKA, który łamie którekolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu. Czynności dodatkowo zabronione, karane zablokowaniem konta UŻYTKOWNIKA:

* spamowanie publiczne i za pomocą prywatnych wiadomości

* umieszczanie lub wysyłanie jakichkolwiek reklam, w szczególności stron konkurencyjnych do ODDAMZADARMO24.PL

* umieszczanie lub wysyłanie odnośników do stron internetowych niebędących częścią serwisu ODDAMZADARMO24.PL, z wyłączeniem odnośników do zdjęć lub opisu wystawionego przedmiotu

* składanie próśb o przedmioty inne niż oferowane przez ZBYWCĘ na ODDAMZADARMO24.PL

* składanie próśb o darowizny pieniężne

* oferowanie za pomocą prywatnych wiadomości TOWARÓW nieogłoszonych na ODDAMZADARMO24.PL

1.9.2. W stosunku do UŻYTKOWNIKA łamiącego Regulamin lub wykonującego czynności zabronione, o których mowa w art. 1.9.1, ODDAMZADARMO24.PL stosuje system ostrzeżeń. Ostrzeżenia są wpisywane do profilu UŻYTKOWNIKA. Otrzymanie czwartego ostrzeżenia może skutkować zablokowaniem konta UŻYTKOWNIKA. W wyjątkowych przypadkach cztery ostrzeżenia mogą zostać zamienione na ocenę "negatywną" dopisaną do konta UŻYTKOWNIKA, co skutkuje wyzerowaniem listy ostrzeżeń.

1.9.3. UŻYTKOWNIK może poprosić o usunięcie ostrzeżenia po upływie 6 miesięcy od daty jego otrzymania lub po upływie 7 dni, w przypadku UŻYTKOWNIKA z aktywnym kontem SPONSOR.

1.9.4. ODDAMZADARMO24.PL zastrzega sobie prawo do zawieszenia konta UŻYTKOWNIKA, bez podawania przyczyny.

1.9.5. ODDAMZADARMO24.PL ma prawo zablokować konto UŻYTKOWNIKA, który w systemie ocen zdefiniowanym w art. 1.10 zgromadzi minimum 3 oceny "negatywne", stanowiące co najmniej 10% sumy ocen z wyłączeniem ocen "neutralnych". Przy czym wszystkie oceny "pozytywne" wystawione przez jednego UŻYTKOWNIKA liczone są jako jedna ocena "pozytywna", a wszystkie oceny "negatywne" wystawione przez jednego UŻYTKOWNIKA liczone są jako jedna ocena "negatywna".

ARTYKUŁ 1.10. SYSTEM OCEN

1.10.1. ODDAMZADARMO24.PL udostępnia system oceniania UŻYTKOWNIKÓW.

Dwóch UŻYTKOWNIKÓW może ocenić się nawzajem w jednym z poniższych przypadków:

* gdy jeden z UŻYTKOWNIKÓW jest ZBYWCĄ, a drugi NABYWCĄ w ogłoszeniu, którego status został ustawiony na "Oddany"

* gdy jeden z UŻYTKOWNIKÓW jest ZBYWCĄ, a drugi NABYWCĄ w ogłoszeniu, którego status został ustawiony na "Zarezerwowany" - jednak nie wcześniej niż po upływie 7 dni od momentu rezerwacji

* Gdy jeden z UŻYTKOWNIKÓW jest ZBYWCĄ, a drugi był NABYWCĄ w ogłoszeniu, którego status został zmieniony z "Zarezerwowany" na "Dostępny" lub na "Nieaktualny" - w ciągu 24 godzin od cofnięcia rezerwacji lub później, pod warunkiem że przedmiot ogłoszenia nie został zarezerwowany ponownie dla innego UŻYTKOWNIKA.

Oceniony UŻYTKOWNIK może odpowiedzieć na każdą otrzymaną ocenę.

1.10.2. Treści oceny i odpowiedzi są informacjami jawnymi, dostępnymi dla wszystkich odwiedzających ODDAMZADARMO24.PL.

1.10.3. Ocena może być pozytywna, neutralna lub negatywna i zawsze przyporządkowana jest do danego UŻYTKOWNIKA. UŻYTKOWNIK ponosi odpowiedzialność za wydawane przez siebie oceny i odpowiedzi.

1.10.4. Oceny i odpowiedzi powinny być zredagowane w czytelny sposób i nie mogą zawierać:

* wulgaryzmów, treści obscenicznych, pornograficznych lub nawołujących do szerzenia nienawiści, rasizmu, ksenofobii oraz konfliktów między narodami

* danych osobowych w szczególności imienia i nazwiska, miejsca zamieszkania, numeru telefonu lub adresu e-mail

* adresów stron internetowych

* treści o charakterze reklamowym.

1.10.5. ODDAMZADARMO24.PL nie ingeruje w treści ocen i odpowiedzi. ODDAMZADARMO24.PL może usunąć albo edytować ocenę lub odpowiedź w przypadku, gdy:

* ocena lub odpowiedź naruszają zasady określone w art. 1.10.4

* treść oceny jednoznacznie wskazuje na pomyłkę co do typu (pozytywny, neutralny, negatywny)

* treść oceny zawiera znaki, które powodują, że lista ocen staje się nieczytelna

* obie strony transakcji doszły do porozumienia względem usunięcia wystawionych ocen. Warunkiem, który musi również zostać spełniony, jest posiadanie aktywnego konta SPONSOR przez UŻYTKOWNIKA będącego jedną ze stron transakcji.

* posiadacz konta SPONSOR wystąpi o usunięcie oceny wystawionej przez UŻYTKOWNIKA, którego konto zostało wcześniej zablokowane.

1.10.6. Niedozwolone są działania, których efektem może być sztuczne zawyżanie wiarygodności poprzez podwyższanie liczby ocen pozytywnych. Np. rozdzielanie elementów kompletu na kilka ogłoszeń.

1.10.7. Ostateczny termin wystawienia oceny transakcji upływa w momencie przeniesienia przedmiotowego ogłoszenia do archiwum.

ARTYKUŁ 1.11. FORUM I ROZMOWA "NA ŻYWO"

1.11.2. Na forum i w rozmowie "na żywo" mogą się wypowiadać zarejestrowani UŻYTKOWNICY serwisu ODDAMZADARMO24.PL.

1.11.3. Rozmowa "na żywo" i forum widoczne są jedynie dla zarejestrowanych i zalogowanych odwiedzających.

1.11.4. Wypowiedzi na forum i w rozmowie "na żywo" powinny być zredagowane w czytelny sposób i nie mogą zawierać:

* wulgaryzmów, treści obscenicznych, pornograficznych lub nawołujących do szerzenia nienawiści, rasizmu, ksenofobii oraz konfliktów między narodami

* danych osobowych w szczególności imienia i nazwiska, miejsca zamieszkania, numeru telefonu lub adresu e-mail

* adresów stron internetowych

* treści o charakterze reklamowym

* ogłoszeń.

1.11.5. Nowy wątek powinien być rozpoczęty w odpowiedniej kategorii forum.

1.11.6. Każda nowa wypowiedź powinna dotyczyć tematyki wątku, w którym została umieszczona.

1.11.7. ODDAMZADARMO24.PL może usunąć albo edytować wypowiedź w przypadkach, gdy:

* wypowiedź na forum nie dotyczy tematyki poruszanej w wątku, w którym wypowiedź została umieszczona

* wątek na forum został umieszczony w dziale nieodpowiednim dla tego wątku

* wypowiedź narusza zasady określone w art. 1.11.4

* wypowiedź została umieszczona w celu zaszkodzenia serwisowi ODDAMZADARMO24.PL

* treść wypowiedzi zawiera znaki, które powodują, że dyskusja na forum lub rozmowa "na żywo" staje się nieczytelna.

1.11.8. ODDAMZADARMO24.PL zastrzega sobie prawo do zablokowania dostępu do forum i rozmowy "na żywo", bez podawania przyczyny.

ARTYKUŁ 1.12. OPŁATY I PROWIZJE

1.12.1. Rejestracja i korzystanie z podstawowych usług świadczonych przez ODDAMZADARMO24.PL są nieodpłatne.

1.12.2. Dostęp do dodatkowych opcji serwisu umożliwia aktywacja konta SPONSOR która wymaga wniesienia opłat według cennika. Spis dodatkowych opcji serwisu oraz cennik znajdują się w załączniku dostępnym pod adresem: OBECNIE NIEDOSTEMPNY.

1.12.3. Publikacja ogłoszenia w kategorii specjalnej "Przyjmę, poszukuję" jest nieodpłatne.

2. OGŁOSZENIA

ARTYKUŁ 2.1. ROLA ODDAMZADARMO24.PL

2.1.1. TOWARY na ODDAMZADARMO24.PL oferowane są przez UŻYTKOWNIKÓW. ODDAMZADARMO24.PL nie jest stroną w UMOWIE, użycza jedynie technicznych środków potrzebnych do skontaktowania ZBYWCÓW z NABYWCAMI.

2.1.2. ODDAMZADARMO24.PL nie sprawdza wszystkich TOWARÓW oferowanych w serwisie, ale zastrzega sobie prawo do usunięcia każdego ogłoszenia naruszającego postanowienia niniejszego Regulaminu, łamiącego obowiązujące przepisy prawa, bądź takiego, co do którego istnieje podejrzenie, że jest ogłoszeniem mającym wprowadzać UŻYTKOWNIKÓW w błąd. Usunięte ogłoszenia nie mogą zostać przywrócone.

2.1.3. ODDAMZADARMO24.PL ma prawo - opierając się na informacjach własnych lub uzyskanych od osób trzecich (w tym innych UŻYTKOWNIKÓW ODDAMZADARMO24.PL) - do usunięcia lub zmiany kategorii każdego ogłoszenia lub odpowiedzi, które naruszają postanowienia niniejszego Regulaminu.

2.1.4. ODDAMGRAT.PL zastrzega sobie prawo do usunięcia każdego ogłoszenia lub publicznej odpowiedzi, która w opinii ADMINISTRATORA ma negatywny wpływ na wizerunek serwisu.

2.1.5. ODDAMZADARMO24.PL nie arbitrażuje w sporach pomiędzy UŻYTKOWNIKAMI. ODDAMZADARMO24.PL zastrzega sobie prawo do zablokowania kont spierających się UŻYTKOWNIKÓW.

2.1.6. ODDAMZADARMO24.PL nie interweniuje w sprawach dotyczących KOSZTÓW WYSYŁKI i zwrotu nadpłaconych kwot.

2.1.7. ODDAMZADARMO24.PL przenosi do archiwum wszystkie ogłoszenia, których autor nie odświeżył przez 60 dni, na które nikt nie odpowiedział przez 60 dni, oraz w których status nie został zmieniony przez 60 dni.

ARTYKUŁ 2.2. OBOWIĄZKI OGŁASZAJĄCEGO

2.2.1. UŻYTKOWNIKOWI nie wolno składać ofert kupna, sprzedaży, wymiany, wynajęcia, dzierżawy, użyczenia TOWARU, a także ofert usługowych, matrymonialnych i towarzyskich. Oferty przyjęcia można składać tylko w kategorii specjalnej "Przyjmę, poszukuję".

2.2.2. Ogół umownych warunków obowiązujących pomiędzy ZBYWCĄ i NABYWCĄ w odniesieniu do formy przekazania TOWARU z danego ogłoszenia określa ZBYWCA. Obowiązkiem ZBYWCY, a nie ODDAMZADARMO24.PL, jest poinformowanie o tych warunkach w treści ogłoszenia.

2.2.3. Umowne warunki opisane w art. 2.2.2 nie mogą być sprzeczne z niniejszym Regulaminem ani naruszać prawa.

2.2.4. Zabrania się umieszczania ogłoszeń w imieniu organizacji, instytucji i firm.

2.2.5. Zabrania się umieszczania w ogłoszeniu jakichkolwiek warunków, z wyjątkiem warunków dotyczących formy odbioru TOWARU. Zakaz dotyczy treści ogłoszenia, podpisu oraz każdej wypowiedzi pod ogłoszeniem dodanej przez ZBYWCĘ.

Przykłady zakazanej treści: "Oddam osobie, która już mi coś oddała.", "Oddam osobie, która też oddaje", "Oddam osobie, która dzieli się z innymi", "Nie oddaję tym, co tylko biorą", "Nie zgadzam się na sprzedaż moich gratów", "Oddam naprawdę potrzebującej mamie, która uzasadni, dlaczego jej mam oddać".

2.2.6. Za pośrednictwem jednego ogłoszenia ZBYWCA może przekazać TOWAR tylko jednemu NABYWCY. Możliwe jest oferowanie wielu TOWARÓW w jednym ogłoszeniu, ale muszą być one wszystkie przekazane jednemu NABYWCY.

2.2.7. Zabrania się umieszczania w ogłoszeniu informacji z góry określającej, dla którego UŻYTKOWNIKA jest przeznaczony oddawany TOWAR.

2.2.8. ZBYWCA, w którego ogłoszeniu MODERATOR umieścił prośbę o dodatkowe informacje, jest zobowiązany do udzielenia tych informacji w czasie 24 godzin od momentu umieszczenia prośby MODERATORA. W przypadku braku spełnienia prośby ogłoszenie może zostać zablokowane.

2.2.9. Zabrania się umieszczania w ogłoszeniu oraz w podpisie (sygnaturce) i profilu ZBYWCY danych kontaktowych (np. adres e-mail, adres korespondencyjny, numer telefonu, numer gadu-gadu, identyfikator skype). Zakaz nie dotyczy ogłoszeń w których przedmiot ogłoszenia jest wielkogabarytowy (np. meble, maszyny, pojazdy, gruz), a jedyną formą odbioru jest odbiór osobisty.

ARTYKUŁ 2.3. LEGALNOŚĆ OGŁOSZEŃ

2.3.1. Wystawiając TOWAR do oddania, ZBYWCA potwierdza, iż jest uprawniony do przekazania tytułu własności do tego TOWARU każdemu, kto go nabędzie.

2.3.2. ODDAMZADARMO24.PL może zawiadomić Policję lub prokuratora o każdym przypadku, w którym zachodzi podejrzenie, że oferowane TOWARY pochodzą z przestępstwa lub UŻYTKOWNIK dopuszcza się przestępstwa ściganego z urzędu.

2.3.3. UŻYTKOWNIKOM udostępnione są funkcje "Napisz do nas" oraz "Kontakt", dzięki którym mogą oni informować ODDAMZADARMO24.PL o ogłoszeniach noszących znamiona naruszania Regulaminu i/lub łamania obowiązujących regulacji prawnych oraz o UŻYTKOWNIKACH naruszających zasady ODDAMZADARMO24.PL.

ARTYKUŁ 2.4. TOWARY ZAKAZANE

2.4.1. W ogłoszeniach w ODDAMZADARMO24.PL nie wolno oferować TOWARÓW, którymi obrót narusza prawo, uprawnienia osób trzecich i/lub obowiązującą politykę ODDAMZADARMO24.PL (ujętą w niniejszy Regulamin). TOWARY dodatkowo zakazane przez ODDAMZADARMO24.PL:

* brudne ubrania

* materiały wybuchowe, fajerwerki

* niebezpieczne substancje chemiczne w postaci czystej, mogące zagrażać życiu, zdrowiu lub środowisku

* broń i amunicja (palna, biała, pneumatyczna i każdego innego rodzaju, także niesprawna lub zużyta)

* substancje psychotropowe i środki odurzające, w szczególności narkotyki, a także inne substancje, które przeznaczone są do stosowania jako środki zastępcze, niezależnie od tego, czy posiadanie i obrót takimi substancjami i środkami jest prawnie zakazany

* materiały erotyczne i pornograficzne

* przedmioty i materiały propagujące nienawiść, przemoc lub rasizm

* zwierzęta żywe lub martwe

* przedmioty, do których posiadania wymagane jest specjalne zezwolenie

* dobra niematerialne (pliki, konta gier internetowych, konta w serwisach internetowych, linki do konkursów, linki referencyjne itp.)

* prace magisterskie, dyplomowe, licencjackie, maturalne, wypracowania i inne prace tego typu

* wyroby tytoniowe i alkoholowe

* produkty lecznicze i suplementy diety

* wszystko, co nie zostało ujęte w tym spisie, a jest prawnie zabronione.

2.4.2. W przypadku naruszenia zakazu, o którym mowa w art. 2.4.1, ODDAMZADARMO24.PL ma prawo do usunięcia ogłoszenia i udzielenia ostrzeżenia.

ARTYKUŁ 2.6. OPIS TOWARÓW

2.6.1. TOWARY oferowane w ogłoszeniu powinny być rzetelnie opisane. Informacje umieszczane w opisie powinny być kompletne, dokładne i nie mogą wprowadzać w błąd innych UŻYTKOWNIKÓW.

2.6.2. Opis TOWARU może odnosić się wyłącznie do przedmiotu ogłoszenia. Opis nie może służyć jako sposób rozpoczynania dyskusji pomiędzy UŻYTKOWNIKAMI ani jako reklama i/lub sposób promocji TOWARÓW oferowanych poza ODDAMZADARMO24.PL, a także do organizowania konkursów. Nie może zawierać adresów stron internetowych ani obrazów przedstawiających adresy stron internetowych.

2.6.3. Ogłoszenie należy umieścić w kategorii, do której ogłaszany TOWAR najlepiej pasuje.

Umieszczanie ogłoszenia w nieodpowiedniej kategorii jest niedozwolone .

2.6.5. Przedmiot ogłoszenia powinien być jednoznacznie określony.

2.6.6. Zabrania się stosowania elementów HTML, JavaScript, Java, Flash i innych języków programowania, oraz innych elementów mogących służyć do:

* automatycznego przekierowywania na inną stronę (także w ramach serwisu ODDAMZADARMO24.PL) w momencie wyświetlenia strony z opisem przedmiotu

* automatycznego otwierania nowych okien przeglądarki (tzw. pop-up), bez względu na ich zawartość

* automatycznego otwierania okien dialogowych (m.in. za pomocą metody alert, confirm, prompt) w momencie wyświetlenia strony z opisem przedmiotu lub przy próbie jej opuszczenia

* wczytywania i osadzania stron (m.in. za pomocą IFRAME, OBJECT)

* przemieszczania, blokowania, zakrywania lub dublowania stałych elementów strony z opisem

* niebezpiecznego z punktu widzenia ODDAMZADARMO24.PL odczytywania lub generowania plików "cookie".

2.6.7. ODDAMZADARMO24.PL zastrzega sobie prawo do usunięcia każdego ogłoszenia, bez podania przyczyny.

2.6.9. Zabrania się umieszczania w treści ogłoszenia informacji o poszukiwanych przedmiotach (informacje te można umieścić w automatycznej sygnaturze).

2.6.10. Fotografie umieszczone w ogłoszeniu muszą być autorstwa ZBYWCY i przedstawiać oddawany egzemplarz przedmiotu.

2.6.11. ZBYWCA oferujący przekazanie TOWARU jest zobowiązany do wypełnienia formularza form przekazania towaru oraz zadeklarowania KOSZTÓW WYSYŁKI. Ogłoszenia w których formy przekazania towaru i KOSZTY WYSYŁKI będą podane w treści ogłoszenia (bez użycia dedykowanego formularza) mogą zostać zablokowane.

ARTYKUŁ 2.7. ROLA MODERATORA

2.7.1. MODERATOR ma prawo do zablokowania każdego ogłoszenia, które w jego ocenie jest niezgodne z Regulaminem.

2.7.2. Wszystkie ogłoszenia zablokowane przez MODERATORÓW są weryfikowane przez ADMINISTRATORA w ciągu 30 dni od zablokowania.

2.7.3. MODERATOR ma prawo przenosić ogłoszenia zamieszczone w błędnej kategorii do kategorii właściwej dla treści danego ogłoszenia.

2.7.4. MODERATOR ma prawo upominać UŻYTKOWNIKÓW łamiących Regulamin na forum i w "rozmowie na żywo". W przypadku braku reakcji, dostęp do "rozmowy na żywo" lub forum może zostać zablokowany.

2.7.5. MODERATOR w miarę swojej wiedzy i możliwości pomaga UŻYTKOWNIKOM w korzystaniu z portalu.

2.7.6. MODERATOR ma prawo ograniczyć konto UŻYTKOWNIKA, jeżeli zachodzi podejrzenie, że UŻYTKOWNIK działa niezgodnie z Regulaminem lub niezgodnie z obowiązującym prawem.

3. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

ARTYKUŁ 3.1. PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ ODDAMZADARMO24.PL

3.1.1. Każdy odwiedzający ODDAMZADARMO24.PL uznaje, że logo serwisu, konta UŻYTKOWNIKÓW oraz pozostałe prawa własności intelektualnej związane z usługami ODDAMZADARMO24.PL należą do ODDAMZADARMO24.PL. Zabronione jest korzystanie z tych praw własności intelektualnej bez zgody ODDAMZADARMO24.PL.

ARTYKUŁ 3.2. ZMIANY REGULAMINU

3.2.1. ODDAMZADARMO24.PL zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego Regulaminu.